Start » manifest » Hva er et manifest?

Hva er et manifest?

Et manifest er en erklæring av en person eller gruppes mål, visjoner og synspunkter. Som regel vil et slikt manifest være tenkt å utgjøre et brudd med fortiden, og bevisst ta avstand fra eksisterende normer, konvensjoner og institusjoner. I tillegg til dette negative eller destruktive aspekt vil det som regel også være en positiv dimensjon, i den forstand at manifestet i noen detalj går inn på hva som bør komme i stedet for det som er nå, og hva som må til for å få i gjennom en slik forandring.

Tro, tanke og handling i et manifest

På mange måter kan det minne om det som i religionen kalles for trosbekjennelse, men likevel mye mer detaljert og med utgangspunkt i argumenter og en slags bevisførsel heller enn bare en erklæring av at man tror på noe. Manifest kommer til oss fra det italienske ordet manifesto, men opprinnelig fra latin, der manifestum var et verb som betydde å gjøre noe klart eller tydelig. Det er altså ikke noen veldig stor forskjell mellom manifest (fra italiensk) og erklæring (fra tysk), eller det engelske/franske declaration, selv om det selvfølgelig kan være nyanser i assosiasjoner, konnotasjoner og historiske forløpere. For eksempel kan begrepet erklæring lede tanken hen på den amerikanske og franske revolusjon, mens manifest ofte er en slags skjult hentydning til Marx og Engels sitt Kommunistiske Manifest med sin manifestgjennomgripende radikalisme.

Forskjellene til tross er det imidlertid åpenbart at det er visse likhetstrekk mellom for eksempel den amerikanske uavhengighetserklæringen og det kommunistiske manifestet som gjør at begge faller inn under samme sjanger. Begge beskrev en situasjon som forfatterne på forskjellige vis og av forskjellige årsaker anså for å være uholdbar, og krevde umiddelbare endringer som ville fordre mobilisering av en stor gruppe mennesker. Det er med andre ord karakteristisk for manifestet at det ikke bare skal uttrykke et synspunkt, men også først og fremst mobilisere til handling.